Regulamin konkursu

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na portalu facebook.com (zwanym dalej „Konkursem”) jest GASTRONOMIA ŁUKASZ WAWRZYNIAK, z siedzibą w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 14, NIP: 6971917365 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu www.facebook.com/ActiveKitchenCatering (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).Uczestnik oświadcza, że:
  a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,
  c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook,
  d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę dla 1 uczestnika, którzy umieści najciekawszą odpowiedź, wyłonioną w sposób wskazany w §6.

Nagroda:

3 dniowy pakiet cateringu dietetycznego dowolnego wariantu i kaloryczności.

 1. Wygranym nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 2. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/ActiveKitchenCatering
 2. Konkurs trwa od dnia 8 lutego 2023 r. od godz. 12:00 do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 12:00.
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a) Przedmiotem Konkursu jest umieszczenie przez Uczestnika w komentarzu na profilu Active Kitchen w serwisie Facebook odpowiedzi na pytanie „która z diet oferowanych przez Active Kitchen wydaje się najbardziej interesująca i jak może zmienić jego życie na lepsze.”
  b) Oznaczenie profilu Active Kitchen w komentarzu.
  c) Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego.
  d) po zakończeniu Konkursu, spośród odpowiedzi przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze zwycięską  odpowiedź,
  e) w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jeden) komentarz,
  f) informacje o Zwycięzcach w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 3 marca 2023 r. do godziny 20:00 na Fanpage Organizatora.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ActiveKitchenCatering

 

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem poprawności merytorycznej, estetyki wykonania, złożoności oraz ciekawości komentarza, opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę
 5. Zwycięzca Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 12:00
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na Fanpage https://www.facebook.com/ActiveKitchenCatering
 7. Brak wysłania wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika  w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
  Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie  wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 r. i obowiązuje do 10 marca 2023 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/ActiveKitchenCatering.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://activekitchen.pl/regulamin-konkursu/
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).